Prehlásenie o ochrane údajov – portál CGM Svet

Správca údajov:

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.

IČO: 35 774 738

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

1. Organizácia ochrany údajov a prevzatia zodpovednosti za ochranu údajov

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. považuje ochranu osobných údajov a zodpovedné nakladanie s nimi za základný princíp. CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. sa zaväzuje k prísnemu dodržiavaniu všetkých príslušných právnych predpisov a noriem týkajúcich sa ukladania a spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť CGM SE vyvinula centrálny systém riadenia ochrany dát, ktorý zaisťuje stály a najvyšší možný stupeň ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi v rámci celej spoločnosti CGM.

Toto prehlásenie o ochrane dát slúži k naplneniu zákonom stanovenej informačnej povinnosti poskytovania informácií o nakladaní s dátami v rámci CGM.

Toto prehlásenie o ochrane dát sa týka výslovne zákazníckeho portálu CGM Svet prevádzkovanom na webovej adrese www.cgmsvet.sk

Prístup k najnovšej verzii tohto prehlásenia o ochrane dát budete mať kedykoľvek na úvodnej strane portálu CGM Svet.

2. Zákaznícky portál CGM Svet

Zákaznícky portál CGM Svet je aplikácia pre zdieľanie obsahu (autorské texty a články, multimédiá) od spoločnosti CGM smerom k zákazníkom, ďalej pre tvorbu a zdieľanie obsahu jeho užívateľov (komentáre, hlasovanie, hodnotenie), ako aj pre získanie spätnej väzby o použití portálu samotného i ďalších produktov CGM.

Zákaznícky portál CGM Svet poskytuje služby autorizovaným osobám. Tiež im dáva právo pre úpravu alebo vymazanie nimi vytvoreného obsahu.

3. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou CGM

Osobné dáta sú akékoľvek informácie spojené s identifikovanou či identifikovateľnou fyzickou osobou. Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým s odkazom na meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo s odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Pri používaní vyššie uvedeného produktu sú na našom serveri prostredníctvom prístupu k aplikácii ukladané nasledujúce typy dát:

V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov sa zaväzujeme po ukončení vášho členstva (resp. po vymazaní vášho účtu) anonymizovať všetky obstarané údaje z vašej činnosti.

3.1. Zmluvné a registračné údaje

Zmluvné a registračné údaje identifikujú a riadia zmluvné vzťahy medzi užívateľom a CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Tieto dáta zahrňujú:

V priebehu práce s portálom CGM Svet môžete byť požiadaní o dodatočné údaje. V prípade takéhoto doplnenia budete vždy oboznámení s účelom obstarania týchto dát a o súhlas s ich použitím.

Ukladanie a spracovanie osobných údajov sprístupnených Zákazníckemu portálu CGM Svet počas existencie užívateľského účtu slúži a je obmedzené na účely autorizácie, autentifikácie a predovšetkým k spracovaniu objednávok a k zákazníckej podpore.

Dáta môžu byť použité i k zákazníckemu prieskumu, ktorý súvisí s produktom a k marketingovým účelom, výlučne pokiaľ je k tomu vydaný súhlas formou prehlásenia o súhlase.

Dáta nebudú odovzdané alebo predané žiadnej tretej strane, ak to nie je nevyhnutné k splneniu zmluvných záväzkov alebo ak to nie je výslovne povolené prehlásením o súhlase. Dáta nebudú odovzdávané do tretích zemí.

Zmluvné údaje sú uložené na serveri Zákazníckeho portálu CGM Svet. Máte právo byť informovaný o mieste uloženia vašich dát, právo uskutočňovať opravy dát, právo k obmedzeniu spracovania a právo k vymazaniu týchto dát.

3.2. Užívateľom vytvorený obsah

Pri interakcii so zákazníckym portálom vytvára užívateľ obsah, ktorý môže byť zdieľaný s ďalšími užívateľmi portálu.

Užívateľom vytvoreným obsahom sa rozumie:

Tento obsah je súčasťou účtu užívateľa a nevyžaduje zdieľanie žiadnych ďalších  osobných údajov. Užívateľ môže požiadať o zmazanie svojho účtu v portáli CGM Svet, tým bude autorstvo tohto obsahu anonymizované, avšak obsah samotný (bez osobných údajov) môže zostať uložený na portáli CGM Svet.

3.3. Dáta z technických operácií

Dáta z technických operácií sú potrebné k zaisteniu chodu služieb portálu. CGM zhromažďuje dáta z technických operácií len za týmto účelom. CGM pravidelne overuje, že sú zhromažďované, ukladané a spracovávané len dáta, ktoré sú nevyhnutné k zaisteniu a zdokonaleniu technických operácií portálu CGM Svet.

Súčasťou dát k zaisteniu chodu služieb portálu môžu byť dočasne uložené dáta, ktoré sú nevyhnutné k zaisteniu bezpečnosti a integrity portálu:

Po dobu existencie užívateľského účtu sa ukladá len čas, dátum a IP adresa posledného prístupu na portál.

3.4. Dáta o prehliadaní stránok

Pre plnenie funkcie obsahového portálu a optimalizácii ponúkaného obsahu využíva portál CGM Svet dáta o Vami prehliadaných stránkach. Jedná sa predovšetkým o tieto údaje:

Tieto údaje sú uložené len po dobu existencie užívateľského účtu. Potom sú anonymizované.

3.5. Dáta z obchodných transakcií

V priebehu používania portálu CGM Svet môže dôjsť k obchodnej transakcii formou objednávky a platby za poskytnuté služby a následného vystavenia daňového dokladu. Tieto dáta sú uložené na portáli CGM Svet a sú uložené podľa stávajúcich právnych predpisov.

3.6. Cookies

Pre rozpoznávanie užívateľov a jednoduchšiu prácu na portáli CGM Svet používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme pomocou webových prehliadačov do jednotlivých počítačov. Podobne sa tak deje aj na mnohých ďalších webových portáloch, ktoré sú na internete dostupné. Jedná sa o malé záznamy a poznámky o tom, či ste už z vášho počítača s CGM Svetom pracovali, a umožní nám to tak vám rýchlejšie a jednoduchšie pripraviť portál pre vašu prácu.

Cookies zaberajú minimálny priestor na disku vášho počítača, neškodia a neslúžia k získavaniu citlivých údajov o vašej osobe.

K čomu konkrétne cookies používame?

- K tomu, aby sme vás prihlásili do portálu a udržali vaše prihlásenie po celú dobu práce s ním, pokiaľ sa neodhlásite alebo vás bezpečne neodhlásime z dôvodu vašej neaktivity.

- K priebežnému ukladaniu údajov vložených do viacstránkových formulárov pred konečným odoslaním na portál – napr. u ankiet, tak aby sa v prípade, že by sa čokoľvek pokazilo, bolo možné vrátiť tam, kde ste prestali.

- K vyhodnocovaniu návštevnosti službou Google Analytics.

Ukladanie Cookies môžete kedykoľvek zakázať vo svojom internetovom prehliadači. Ich prípadné použitie alebo nepoužitie nemá vplyv na prístup k službám CGM Sveta.

Registračné údaje

Užívateľom vytvorený obsah

Dáta z technických operácií

Dáta o prehliadaní stránok

Dáta z obchodných transakcií

Dáta súvisiace so spoločnosťou/zdravotníckym zariadením

Názov spoločnosti

IČO spoločnosti

Adresa spoločnosti

Dáta súvisiace s užívateľom

Oslovenie/Titul

Krstné meno/Priezvisko

Titul za menom

Kontaktné telefónne číslo

E-mailová adresa

Väzba na spoločnosť

Dátum a čas založenia účtu

Dátum a čas poslednej úpravy účtu

Dátum a čas posledného prihlásenia

Komentáre pod článkami

Vložené články, vrátane vložených obrázkov

Dátum a čas prístupu

Požadovaná zložka v klientskom počítači (názov zložky a URL)

Počet bajtov prenášaných v priebehu spojenia

IP adresa klientskeho počítača

Dátum a čas prístupu

Čas a dátum zobrazenia

Čas strávený na stránke

K tomu, aby sme vás prihlásili do portálu a udržali vaše prihlásenie po celú dobu práce s ním, pokiaľ sa neodhlásite alebo vás bezpečne neodhlásime z dôvodu vašej neaktivity.

K priebežnému ukladaniu údajov vložených do viacstránkových formulárov pred konečným odoslaním na portál – napr. u ankiet, tak aby sa v prípade, že by sa čokoľvek pokazilo, bolo možné vrátiť tam, kde ste prestali.

Pre analýzu návštevnosti službou Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google, Inc.

4. Záväzok o zachovaní dôvernosti, školenie o ochrane dát

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. pravidelne preškoľuje svojich zamestnancov v otázkach ochrany osobných údajov a dát obecne. To vyžaduje aj od všetkých svojich prípadných dodávateľov. Pravidelne podstupujeme interný audit našich procesov, tak aby sme predchádzali prípadným ohrozeniam bezpečnosti dát a prijímame náležité opatrenia.

Všetci zamestnanci i dodávatelia sú poučení o tom, aké riziká plynú z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi subjektov.

5. Bezpečnostné opatrenia/zabránenie rizika

CGM prijíma všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom zaistenia ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, úpravami, zverejnením, stratou, zničením alebo inými spôsobmi zneužitia. Tieto opatrenia zahrňujú interné testovania a kontroly našich procesov zhromažďovania dát, ukladania a spracovania. Ďalej zahrňujú bezpečnostné opatrenia na ochranu informačných systémov, v ktorých ukladáme zmluvné údaje a dáta z technických operácií, pred neoprávnenými prístupmi.

6. Technické a organizačné opatrenia

K zaisteniu ochrany údajov uskutočňuje CGM pravidelný prieskum stavu vývoja v oblasti bezpečnostných technológií. To zahŕňa stanovenie typických scenárov poškodenia, ktoré pramenia z odpovedajúcich bezpečnostných potrieb/úrovní bezpečnosti pre rôzne typy osobných údajov, ktoré sú zlučované do kategórií možných poškodení, rovnako ako uskutočnenie posúdenia rizík.

Ďalej špecializované penetračné testovanie, ktoré je uskutočnené formou pravidelných testov, posudzovanie a vyhodnocovanie účinností týchto technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú bezpečnosť spracovania dát.

Nasledujúce pokyny upravujú implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení:

Za účelom zamedzenia straty dát sú dáta pravidelne zálohované.

CGM zaisťuje, aby boli ochrana údajov/súkromia a zásady ochrany údajov zohľadnené v návrhu a vývoji procesov informačných systémov.

Cieľom je vyhnúť sa nákladnému a časovo náročnému dodatočnému programovaniu, ktoré by bolo potrebné uskutočniť, ak by ochrana údajov a bezpečnostné požiadavky mali byť implementované po zavedení informačného systému. Opatrenia ako deaktivácia niektorých funkcií softvéru, overenie alebo šifrovanie, sú zohľadňované na začiatku procesu vývoja.

V prípade, že si želáte kontaktovať CGM prostredníctvom emailu, vezmete prosím na vedomie, že zásady ochrany odovzdávaných informácií nemôžu byť zaručené, pretože obsah emailových správ môže byť videný tretími stranami. Odporúčame používať poštovnú komunikáciu, ak si želáte odovzdávať dôverné informácie.

Zálohovanie dát (prax)

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

7. Práva subjektov údajov

Osobné údaje užívateľa

Máte právo byť informovaný o uložených údajoch o vašej osobe, takisto máte právo prístupu k týmto dátam, máte právo uskutočňovať opravy, vymazať, obmedziť spracovanie, prenášať dáta a máte právo vznášať námietky k spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu je účinné do budúcna.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozorcovskému orgánu, ak sa domnievate, že vaše údaje boli spracovávané nevhodným spôsobom.

Zaväzujeme sa k anonymizovaniu všetkých zmluvných údajov, prihlasovacích údajov a všetkých údajov z technických operácií po ukončení vašej zmluvy i bez vašej predchádzajúcej žiadosti.

Sme však viazaní obchodnými a daňovými zákonmi k dodržovaniu zákonom stanovených lehôt pre uchovávanie dát, ktoré môžu presahovať termín ukončenia vašej zmluvy. Dáta z technických operácií sú ukladané len po dobu, ktorá je z technického hľadiska nevyhnutná a sú anonymizované najneskôr po ukončení vášho užívateľského účtu.

Kontakt pre uplatnenie práv:
email: info@cgmsvet.sk

adresa: CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

8. Vymáhateľnosť

Súlad s pravidlami na ochranu dát, ktoré sú popísané v tomto dokumente, je pravidelne a priebežne kontrolovaný spoločnosťou CGM.

Ak CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. prijme sťažnosť, bude spoločnosť kontaktovať podávateľa sťažnosti za účelom vyriešenia všetkých vyjadrených obáv, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov.

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. sa zaväzuje poskytovať súčinnosť príslušnému správnemu úradu i príslušnému dozorcovskému orgánu.

9. Dodatky k tomuto prehláseniu o ochrane údajov

Vezmite prosím na vedomie, že toto prehlásenie o ochrane údajov môže podliehať zmenám a dodatkom. V prípade podstatných zmien uverejníme detailné oznámenie o týchto zmenách. Každá verzia tohto prehlásenia o ochrane údajov je identifikovaná dátumom a číslom verzie, ktoré sú uvedené v päte dokumentu. Zároveň sú všetky predchádzajúce verzie tohto prehlásenia archivované a sú k dispozícii k náhľadu na žiadosť inšpektora ochrany osobných údajov.

Poverenec ochrany osobných údajov:

titul, meno, priezvisko: Ing. Martin Roček

e-mailová adresa: dpo.sk@cgm.com

telefón: +420 2 46 007 920

Aktualizované: 19.10.2020
Navigačný panel