Prehlásenie o ochrane údajov – portál CGM Svet

Správca údajov:
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
IČO: 35 774 738
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

1. Organizácia ochrany údajov a prevzatie zodpovednosti za ochranu údajov
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.,  IČO: 35 774 738, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel : Sro, vložka číslo: 19825/B (ďalej len "CGM" alebo "Správca osobných údajov") ako časť skupiny CompuGroup Medical SE, považuje ochranu osobných údajov a zodpovedné nakladanie s nimi za základný princíp a svoju prvoradú povinnosť. CGM sa zaväzuje k prísnemu dodržiavaniu platnej legislatívy a noriem v súvislosti s ochranou osobných údajov.
Spoločnosť CGM implementovala centrálny systém riadenia ochrany dát, ktorý zaisťuje trvalú a vysokú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


Toto prehlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov slúži k naplneniu zákonom stanovenej informačnej povinnosti poskytovania informácií o nakladaní s osobnými údajmi a týka sa výslovne zákazníckeho portálu CGM Svet prevádzkovaného na webovej adrese www.cgmsvet.sk.


2. Zákaznícky portál CGM Svet
Zákaznícky portál CGM Svet je aplikácia pre zdieľanie obsahu (autorské texty a články, multimédia) od spoločnosti CGM smerom k zákazníkom, ďalej pre tvorbu a zdieľanie obsahu jeho užívateľov (komentáre, hlasovanie, hodnotenie) ako aj pre získanie spätnej väzby o použití portálu samotného a ďalších produktov CGM.
Zákaznícky portál CGM Svet poskytuje služby autorizovaným osobám, ktorým mimo iné dáva právo pre úpravu alebo vymazanie nimi vytvoreného obsahu.


3. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou CGM
Osobné dáta sú akékoľvek informácie spojené s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou  osobou. Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým s odkazom na meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo s odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.


Pri používaní zákazníckeho portálu CGM Svet sú na našom serveri ukladané nasledujúce kategórie dát:

 • Registračné údaje
 • Užívateľom vytvorený obsah
 • Dáta z technických operácií
 • Dáta o prehliadaní stránok

V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov sa zaväzujeme po ukončení Vášho členstva (resp. po vymazaní Vášho účtu) anonymizovať všetky vytvorené údaje z Vašej činnosti.

3.1. Zmluvné a registračné údaje
Zmluvné a registračné údaje identifikujú a riadia zmluvné vzťahy medzi užívateľom a CGM. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Dáta súvisiace so spoločnosťou / zdravotníckym zariadením
  • Názov spoločnosti
  • IČO spoločnosti
  • Adresa spoločnosti
    
 • Dáta súvisiace s užívateľom
  • Užívateľské meno pre prístup do portálu
  • Zašifrované heslo pre prístup do portálu
  • Krstné meno a Priezvisko
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa
  • Väzba na spoločnosť

V priebehu práce s portálom CGM Svet môžete byť požiadaný o dodatočné údaje. V prípade takéhoto doplnenia budete vždy zoznámený s účelom vytvorenia takýchto údajov a o súhlas s ich použitím, pokiaľ je vyžadovaný.


Ukladanie a spracovanie osobných údajov sprístupnených zákazníckemu portálu CGM Svet počas existencie užívateľského účtu slúži a je obmedzené na účely autorizácie, autentifikácie a predovšetkým k spracovaniu objednávok a k zákazníckej podpore.


Údaje môžu byť použité tiež k zákazníckemu prieskumu, ktorý súvisí s produktom, a k marketingovým účelom, ak k tomu bol udelený súhlas.


Dáta nebudú odovzdané alebo predané žiadnej tretej strane, ak to nie je nevyhnutné k splneniu zmluvných záväzkov alebo ak to nie je výslovne povolené prehlásením o súhlase. Dáta nebudú odovzdávané do tretích zemí.


3.2. Užívateľom vytvorený obsah
Pri interakcii so zákazníckym portálom vytvára užívateľ obsah, ktorý môže byť zdieľaný s ďalšími užívateľmi portálu.
 

Užívateľom vytvoreným obsahom sa rozumie:

 • Komentáre pod článkami
 • Odoslané otázky a reakcie na odpovede
 • Dátum a čas prístupu
 • Požadovaná zložka v klientskom počítači (názov zložky a URL)
 • Počet bajtov prenášaných v priebehu spojenia

Tento obsah je súčasťou účtu užívateľa a nevyžaduje uvádzanie žiadnych ďalších osobných údajov. Užívateľ môže požiadať o vymazanie svojho účtu v portáli CGM Svet, tým bude autorstvo tohto obsahu anonymizované, avšak obsah samotný (bez osobných údajov) môže zostať uložený na portáli CGM Svet.


3.3. Dáta z technických operácií
Dáta z technických operácií sú potrebné pre zaistenie prevádzky služieb portálu. CGM zhromažďuje dáta z technických operácií len za týmto účelom. CGM pravidelne overuje, že sú zhromažďované, ukladané a spracovávané len dáta, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie a zdokonalenie technických operácií portálu CGM Svet.

Pre zaistenie prevádzky služieb portálu môžu byť dočasne uložené dáta, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a integrity portálu:

 • Názov domény
 • IP adresa klientskeho počítača
 • Dátum a čas prístupu

Počas existencie užívateľského účtu sa ukladá len čas, dátum a IP adresa posledného prístupu na portál.


3.4. Dáta o prehliadaní stránok
Pre plnenie funkcie obsahového portálu a optimalizáciu ponúkaného obsahu využíva portál CGM Svet dáta o vami prehliadaných stránkach. Jedná sa predovšetkým o tieto údaje:

 • Čas a dátum zobrazenia
 • Čas strávený na stránke

Tieto údaje sú uložené len počas existencie užívateľského účtu. Následne sú anonymizované.

3.5. Dáta z obchodných transakcií
V priebehu používania portálu CGM Svet môže dôjsť k obchodnej transakcii formou objednávky a platby za poskytnuté služby a následnému vystaveniu daňového dokladu. Na portáli CGM Svet sú za týmto účelom uložené nasledujúce údaje:

 • Dáta súvisiace s objednávacou spoločnosťou / zdravotníckym zariadením
  • Názov spoločnosti
  • IČO spoločnosti
  • Adresa spoločnosti
    
 • Dáta súvisiace s osobou objednávateľa
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

Dáta sú uchovávané na obdobie definované súčasnými právnymi predpismi, podľa zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 563/2009 Zb., Daňový poriadok a zákonníka práce.
V súvislosti s týmto spracovaním CGM uchováva vaše osobné údaje len po nevyhnutne nutnú dobu a archivuje podľa zákonných lehôt, ktoré ju sú uložené právnymi predpismi. Tieto zákony stanovuje lehotu na spracovanie osobných údajov minimálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

3.6. Cookies
Pre rozpoznávanie užívateľov a jednoduchšiu prácu na portáli CGM Svet používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme pomocou webových prehliadačov do jednotlivých počítačov. Podobne sa tak deje aj na ďalších webových portáloch, ktoré sú na internete dostupné. Jedná sa o malé záznamy a poznámky o tom, či ste už z Vášho počítača s CGM Svetom pracovali, a umožní nám to tak Vám rýchlejšie a jednoduchšie pripraviť portál pre Vašu prácu.
Cookies zaberajú minimálny priestor na disku Vášho počítača, neškodia a neslúžia k získavaniu citlivých údajov o Vašej osobe.
K čomu konkrétne cookies používame?

 • K tomu, aby sme Vás prihlásili do portálu a udržali Vaše prihlásenie počas práce s ním, pokiaľ sa sami neodhlásite, alebo pokiaľ Vás bezpečne neodhlásime z dôvodu Vašej neaktivity.
 • K priebežnému ukladaniu údajov vložených do viacstránkových formulárov pred konečným odoslaním na portál – napr. u ankiet, tak aby sa v prípade, že by sa čokoľvek pokazilo, bolo možné vrátiť tam, kde ste prestali.
 • K vyhodnocovaniu návštevnosti službou Google Analytics.

4. Automatizované rozhodovanie
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane aj manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov počas návštevy webových stránok nie sú Vaše údaje predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa Vás iným spôsobom významne dotýkalo.


5. Záväzok o zachovávaní dôvernosti, školenie o ochrane dát
CGM pravidelne preškoľuje svojich zamestnancov v otázkach ochrany osobných údajov a dát obecne. To vyžaduje aj od všetkých svojich prípadných dodávateľov. Pravidelne podstupujeme vnútorný audit našich procesov, tak aby sme predchádzali prípadným ohrozeniam bezpečnosti dát a prijímame náležité opatrenia.
Všetci zamestnanci a dodávatelia sú poučení o tom, aké riziká plynú z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi subjektov.


6. Bezpečnostné opatrenia / zabránenie rizika
CGM prijíma všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom zaistenia ochrany Vašich osobných údajov, ako sú neoprávnený prístup, úpravy, zverejnenie, strata, zničenie alebo iné spôsoby zneužitia. Tieto opatrenia zahŕňajú interné testovanie a kontroly našich procesov zhromažďovania dát, ukladanie a spracovanie. Ďalej zahŕňajú bezpečnostné opatrenia na ochranu informačných systémov, na ktorých ukladáme zmluvné údaje a dáta z technických operácií, pred neoprávnenými prístupmi.


7. Technické a organizačné opatrenia
K zaisteniu ochrany údajov uskutočňuje CGM pravidelný prieskum stavu vývoja v oblasti bezpečnostných technológií. To zahŕňa stanovenie typických scenárov poškodenia, ktoré pramenia zo zodpovedajúcich bezpečnostných potrieb/úrovní bezpečnosti pre rôzne typy osobných údajov, ktoré sú zlučované do kategórií možných poškodení, rovnako ako uskutočnenie posúdenia rizík.
Ďalej špecializované penetračné testovanie, ktoré je uskutočňované formou pravidelných testov, posudzovanie a vyhodnocovanie účinnosti týchto technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú bezpečnosť spracovania dát.
Nasledujúce pokyny upravujú implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení:

 • Zálohovanie dát (prax)

Za účelom zamedzenia strát dát sú dáta pravidelne zálohované.

 • Ochrana súkromia

CGM zaisťuje, aby boli ochrana údajov/súkromia a zásady ochrany údajov zohľadnené v návrhu a vývoji procesov informačných systémov.
Cieľom je vyhnúť sa nákladnému a časovo náročnému dodatočnému programovaniu, ktoré by bolo potrebné uskutočniť, ak by ochrana údajov a bezpečnostné požiadavky mali byť implementované až po zavedení informačného systému. Opatrenia ako deaktivácia niektorých funkcií softvéru, overenie alebo šifrovanie, sú zohľadnené na začiatku procesu vývoja.


V prípade, že si želáte kontaktovať CGM prostredníctvom emailu, vezmite prosím na vedomie, že zásady ochrany odovzdávaných informácií nemôžu byť zaručené, nakoľko obsah emailových správ môže byť videný tretími stranami. Odporúčame používať poštovú komunikáciu, ak si želáte odovzdávať dôverné informácie.

8. Práva subjektov údajov
Máte právo byť informovaný o uložených údajoch o Vašej osobe, ako aj právo prístupu k týmto dátam, máte právo uskutočňovať opravy, vymazať, obmedziť spracovanie, prenášať dáta a máte právo vnášať námietky k spracovaniu Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu je účinné do budúcna.


Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu, ak sa domnievate, že Vaše údaje boli spracované nevhodným spôsobom. Príslušným dozorným úradom pre CGM je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


Zaväzujeme sa k anonymizácii všetkých zmluvných údajov, prihlasovacích údajov a všetkých údajov z technických operácií po ukončení Vašej zmluvy aj bez Vašej predchádzajúcej žiadosti.


Sme však viazaní obchodnými a daňovými zákonmi k dodržiavaniu zákonom stanovených lehôt pre uchovávanie dát, ktoré môžu presahovať termín ukončenia Vašej zmluvy. Dáta z technických operácií sú ukladané len počas obdobia, ktoré je z technického hľadiska nevyhnutné, a sú anonymizované najneskôr po ukončení Vášho užívateľského účtu.


Svoje práva môžete uplatniť najlepšie v sídle spoločnosti CGM alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@cgmsvet.sk.


9. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
Všetky v tomto dokumente uvedené kategórie osobných údajov uchováva a spracováva CGM ako správca osobných údajov. Stanovuje tak zhora vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za jeho náležité uskutočnenie.


Pre spracovanie osobných údajov CGM rovnako využíva služieb ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú výlučne podľa pokynov CGM. Spracovatelia, ktorí s CGM spolupracujú, sú starostlivo vyberaní na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu odovzdávaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre CGM uskutočňovať len spracovatelia, a to výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Takýmito spracovateľmi sú predovšetkým v obmedzenej miere a za predom stanovených podmienok obchodní a servisní partneri, regionálni zástupcovia poskytujúci obchodné a servisné služby, marketingové a PR agentúry, poskytovatelia webových služieb.


Ďalej je CGM povinná spracované osobné údaje odovzdávať orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní v prípade, že nás o to požiadajú. Rovnako môžu byť Vaše osobné údaje odovzdávané týmto subjektom na základe oprávnených záujmov CGM.


10. Odovzdávanie osobných údajov mimo Európsku úniu či Európsky hospodársky priestor
Spoločnosť CGM obecne neodovzdáva ani nemá v úmysle odovzdávať Vaše osobné údaje príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo Európsku úniu či Európsky hospodársky priestor. Ak by však mali byť vo výnimočných prípadoch Vaše osobné údaje odovzdané príjemcom mimo Európsku úniu či Európsky hospodársky priestor, bude tak učinené len v prípade splnenia podmienok uvedených v čl. 44 a nasl. Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov.


11. Poverenec pre ochranu osobných údajov
V prípade otázok, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov a vybavenia Vašich otázok a sťažností, kontaktujte, prosím, poverenca pre ochranu osobných údajov.


Ing. Martin Roček
telefón: +420 246 007 920
e-mail: dpo.cz@cgm.com

 

 

Aktualizované: 19.4.2021
Navigačný panel