Zmluvné podmienky – portál CGM Svet

1.Komu je určený portál CGM Svet

Portál CGM Svet (ďalej iba „Portál“) Prevádzkovateľa CompuGroupMedical Slovensko s.r.o., IČO: 357 747 38, so sídlom Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava, zapísaného v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 131584 (ďalej iba „Prevádzkovateľ“), je určený hlavne odborníkom v zdravotníctve, ale aj zdravotníckemu personálu, študentom zdravotníckych škôl, členom manažmentu zdravotníckych zariadení, členom odborných komôr v zdravotníctve a zamestnancom týchto komôr (ďalej iba „Užívateľ“).

2.Licencia na používanie portálu CGM Svet a jeho obsahu

Prístupom na webové stránky Portálu sa Užívateľovi udeľuje neprevoditeľná a nevýhradná licencia na využívanie služieb Portálu pre účely Užívateľa. Ide najmä o zobrazenie obsahu umiestneného na Portáli. Táto licencia sa udeľuje konkrétne Užívateľovi a nesmie byť (byť sprostredkovane) udelená ďalšej osobe. Licencia je udelená iba v rozsahu slúžiacemu na riadne a obvyklé používanie služieb Prevádzkovateľa.

Obmedzenie: Ak nie je v týchto podmienkach alebo v obsahu Portálu uvedené inak, táto licencia nedovoľuje reprodukciu, redistribúciu, predaj ani vypracovanie odvodeného obsahu. Licencia nedovoľuje ani zasahovanie, narušovanie ani iné poškodzovanie služieb Portálu. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach alebo na obsahu Portálu tedaUžívateľ nesmie hlavne meniť, upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, oznamovať verejnosti, inak rozširovať, odovzdávať, prenajať, požičiavať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, poskytovať podlicencie, odovzdávať alebo predávať žiadne informácie, originál ani rozmnoženiny predmetu tejto licencie, ani z nich vytvárať súborné alebo odvodené diela. Užívateľ nemá právo využívať služby na žiadne účely odporujúce týmto podmienkam alebo aplikovateľným právnym predpisom. Užívateľ nemá právo služby využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom, alebo rušiť používanie týchto serverov a služieb tretími osobami.

Užívateľ berie na vedomie, že na základe týchto podmienok nemá právo používať obchodné meno Prevádzkovateľa, jeho ochranné známky, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a obchodné prvky Prevádzkovateľa.

Táto licencia nadobúda platnosť pri prvom použití Portálu Užívateľom a je v platnosti do okamihu zrušenia užívateľského účtu Užívateľa.

3.Registrácia a členstvo

Registrácia

Pri používaní Portálu a služieb Prevádzkovateľa je nevyhnutné, aby sa Užívateľ zaregistroval svojou e-mailovou adresou, heslom a identifikačným číslom spoločnosti alebo organizácie, v ktorej pracuje. Registrácia sa robí vyplnením a odoslaním registračného formulára. Registračný formulár je oprávnená vyplniť a odoslaťiba osoba staršia ako 18 rokov a plne svojprávna, alebo osoba mladšia ako 18 rokov v prítomnosti svojho zákonného zástupcu, ktorý za túto osobu zároveň vysloví súhlas s týmito podmienkami. Pri registrácii je Užívateľ povinný uviesť správne a úplné údaje o svojej osobe, ktoré sú označené ako povinné. Bez poskytnutia povinných osobných údajov nie je možné dokončiť registráciu a využívať služby Prevádzkovateľa zo strany Užívateľa.

Spracovanie poskytnutých údajov podlieha súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Okamihom dokončenia registrácie vznikol zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito podmienkami. Pre vylúčenie pochybností strany vyhlasujú, že registrovaním Užívateľ vyslovuje súhlas s týmito podmienkami, výslovne akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v nich stanovené.

Dokončením registrácie sa Užívateľovi založí užívateľský účet.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zmeniť rozsah povinných osobných údajov a vyžadovať uvedenie ďalších údajov o Užívateľovi. Bez poskytnutia týchto ďalších povinných osobných údajov Užívateľ berie na vedomie, že služby poskytované Prevádzkovateľom môžu byť obmedzené.

Bezpečnosť užívateľského účtu

Užívateľ zodpovedá za svoj užívateľský účet, najmä za neautorizovaný prístup k tomuto účtu. Užívateľ je povinný zaistiť dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pri prihlásení a pri prístupe k službám Prevádzkovateľa, hlavne tieto identifikačné údaje a heslá neoznámiť žiadnej tretej osobe. Ak Užívateľ zdieľa počítač s ďalšími osobami, je nutné sa po skončení práce z Portálu odhlásiť. Ak Užívateľ zistí zneužitie svojho užívateľského účtu, je povinný ihneď kontaktovať Prevádzkovateľa.

4.Vyhlásenie, práva a povinnosti

Vyhlásenie Užívateľa

a)  je plne svojprávny, najmä s ohľadom na svoj vek;

b)  nebol zbavený svojprávnosti, jeho svojprávnosť nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcom mu vysloviť súhlas s týmito podmienkami a s používaním služieb;

c)   všetky údaje, ktoré o sebeUžívateľ pri registrácii poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,

d)  sa pred začiatkom používania služieb dôkladne oboznámil s týmito podmienkami, že týmto podmienkam plne rozumie a súhlasí s nimi;

e)  si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia alebo zmeny poskytovania služieb môže dočasne alebo trvale stratiť prístup k obsahu Portálu.

Všeobecné záväzky Užívateľa

Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto podmienok, zaväzuje, že:

a)    služby bude používaťiba na účely,na ktoré sú určené;

b)   pri prístupe k službám nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie než rozhranie poskytnuté Prevádzkovateľom na tento účel;

c)    zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pri prihlásení a pri prístupe k službám, hlavne tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe;

d)   nebude získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Užívateľov;

e)   ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Prevádzkovateľovi;

f)    nebude sa v súvislosti s používaním služieb dopúšťať žiadneho protiprávneho ani neetického konania;

g)    nebude robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo služby (alebo siete a servery pripojené k službám), nebude zneužívať, blokovať, modifikovať ani inak meniť žiadnu súčasť služieb, ani sa pokúšať narušiť stabilitu, chod alebo údaje služieb;

h)   služby nebude používať na žiadne aktivity, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, s pravidlami používania služieb Prevádzkovateľa alebo s jeho oprávnenými záujmami, ako aj všeobecne uznávanými zásadami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete internet. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním služieb;

i)     nebude porušovať práva Prevádzkovateľa ani tretích osôb ani inými spôsobmi než je uvedené v predchádzajúcich bodoch a nebude sa ani pokúšať konať ktorýmkoľvek tu zakázaným spôsobom.

Všeobecné oprávnenia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto podmienok, právo:

a)    kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb alebo akokoľvek zmeniť spôsob poskytovania služieb, a to vo vzťahu ku všetkým Užívateľom alebo len vo vzťahu k niektorým Užívateľom, bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa, a to vrátane vymazania, odstránenia alebo zneprístupnenia obsahu Užívateľa (obsahom Užívateľa sa rozumejú všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) prenesené Užívateľom v súvislosti s Používaním služieb na webové stránky Portálu, hlavne komentáre, inzerciu atď.);

b)   kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa ukončiť poskytovanie služieb, a to vo vzťahu ku všetkým Užívateľom alebo len vo vzťahu k niektorým Užívateľom;

c)    kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať Užívateľa zrušiť alebo zablokovať užívateľský účet Užívateľa.

5.Platené služby

E-Learning CGM Svet

E-Learning CGM Svet (ďalej iba „e-learning“) je jedna zo súčastí Portálu zameraná na tzv. online vzdelávanie. Jej náplňou je vzdelávací obsah. Výučba tu prebieha bez zásahu vyučujúceho, len samoštúdiom Užívateľa. Náplň e-learningu sa skladá zo samostatných kurzov, do ktorých sa Užívateľ prihlasuje pomocou Portálu. Prihlásenie do kurzu môže byť spoplatnené.

Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo použiť pri platení za kurz iba ním vybrané platobné metódy. Prehľad platobných metód je k dispozícii pred potvrdením objednania kurzu. Platba je sprostredkovaná internetovým platobným portálom.

Účasť v kurze získava Užívateľ za cenu platnú v čase objednania. Nie je možné spätne nárokovať dodatočné zľavy z ceny. Účasť v kurze sa platí vopred. Na základe úspešne vykonanej peňažnej transakcie sa Užívateľovi udelí prístup do kurzu. Ďalej Užívateľ dostane doklad o vykonanej platbe (daňový doklad) na e-mailovú adresu uvedenú pri objednaní kurzu vo forme PDF súboru.

Ak nie je uvedené inak, účasť v kurze je platná po dobu 90 kalendárnych dní od dátumu prihlásenia do kurzu. Po dobu týchto 90 dní má Užívateľ prihlásený do kurzu (ďalej iba „Študent“) neobmedzené právo na prácu so vzdelávacím obsahom, či už s výkladovou alebo testovou časťou kurzu, do ktorého sa prihlásil.

Súčasťou kurzu je záverečný certifikát, ktorý slúži ako osvedčenie o absolvovaní kurzu. Podmienkou vystavenia certifikátu je absolvovanie tzv. záverečného testu, ktorý pozostáva z otázok týkajúcich sa preberanej tematiky v kurze. O tento certifikát Študent požiada po absolvovaní testu. Certifikát sa vydá na meno Študenta-Užívateľa, tak ako ho uviedol pri registrácii. Vystavovateľom certifikátu je Prevádzkovateľ.

Poradňa

Poradňa je služba poskytovaná v rámci Portálu, ktorú môže Užívateľ využiť na zodpovedanie svojich prípadných otázok podľa vypísaných tém poradne.

Zodpovedanie otázok nie je spoplatnené, ak ďalej nie je uvedené inak.

V prípade, že otázka Užívateľa je vecne zložitejšia a jej zodpovedanie si vyžaduje hlbšiu znalosť problematiky alebo zložitejšiu analýzu na stranePrevádzkovateľa, je Užívateľovi ponúknutá platená konzultácia v rozsahu, ktorý je nutný pre kvalitné zodpovedanie otázky. Ak sa Užívateľ rozhodne ponuku využiť, je mu zároveň s odpoveďou poslaná elektronická faktúra, ktorú je povinný zaplatiť do 14 dní od prijatia.

Prevádzkovateľ v rámci poskytovania služby Poradneiba sprostredkováva kontakt Užívateľa s nezávislými odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Prevádzkovateľ nenesiezodpovednosť za úplnosť a správnosť odpovedí na otázky Užívateľa, tieto odpovede poskytujú nezávislí odborníci.

eAudit

eAudit je služba poskytovaná v rámci Portálu, ktorú môže Užívateľ využiť na vytvorenie nevyhnutných dokumentov k nariadeniu na ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation, ďalej iba ako GDPR). Časť služby je k dispozícii zdarma, konkrétne základná analýza rizík a eLearning, vďaka ktorému možno školiť zamestnancov Užívateľa. Po zvolení jedného z dvoch platených variantov služby eAUDIT bude užívateľ vyzvanýna zaplatenie objednávky. Objednávku možno zaplatiť prostredníctvom platobnej brány prevádzkovanej v CGM Svete alebo prostredníctvom faktúry po odoslaní žiadosti o túto službu na info@cgmsvet.sk. Po zaplatení bude Užívateľovi umožnený prístup k platenej časti služby. Po vyplnení potrebných formulárov sa v závere služby Užívateľovi vygeneruje súpis dokumentov, ktoré budú zodpovedať Užívateľovým odpovediam.

CGMesky

Služba CGMesky umožňuje posielať a prijímať SMS (Short Message Service) správy v ambulantných informačných systémoch firmy CompuGroup Medical Slovakia s.r.o. (Ďalej len "dodávateľ"). Služba je hradená z predplateného kreditu, ktorý sa odpočíta pri odoslaní správy. Platba za kredit je realizovaná cez platobnú bránu. Faktúra bude odoslaná na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii do portálu CGM Svet www.cgmsvet.sk. Cena SMS správy je uvedená v cenníku zverejnenom na webových stránkach ambulantného systému www.cgmsvet.sk.

Text jednej SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov. Akonáhle je počet prekročený, bude správa v systéme rozdelená na dve a viac správ, ktoré sa príjemcovi zobrazia ako jedna správa. V prípade použitia diakritických znakov sa dĺžka jednej SMS správy skracuje.

Dobitý kredit nie je možné vrátiť a možno ho využiť iba jeho vyčerpaním prostredníctvom odosielania SMS správ. Jeho exspirácia nastáva po 12 mesiacoch od posledného dobitia.

Pokiaľ nedôjde k zmene funkcionality služby, vyhradzuje si dodávateľ právo zmeniť dodávateľa SMS správ bez predchádzajúceho upozornenia. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za doručenie SMS správ. O doručení správy je užívateľ informovaný priamo vo svojom ambulantnom informačnom systéme.

6. Reklamácie

Užívateľ (Študent) má právo na vrátenie peňazí a zrušenie účasti v kurze za predpokladu, že mu nebol vystavený certifikát o absolvovaní kurzu. Nárok na zrušenie kurzu vzniká:

 • ak sa obsah kurzu významne líši od oznámeného obsahu kurzu na úvodnej strane kurzu (ktorá je dostupná pred objednaním);
 • ak v priebehu práce s kurzom dôjde k prekážkam na strane Prevádzkovateľa;
 • ak dostupnosť Portálu po dobu prihlásenia v kurze klesne pod 99,5%;
 • z iného dôvodu podľa slovenského právneho poriadku;
 • z dôvodu zrušenia užívateľského účtu, okrem článku 7 týchto podmienok.

Nárok na vrátenie peňazí Užívateľovi nevzniká v prípade zrušenia účtu Užívateľa z dôvodu podľa čl. 7. týchto podmienok (Podmienky publikovania a vyjadrovania).

7.Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie peňazí je podmienené akceptovaním opravného daňového dokladu. Na základe tohto akceptovania sa Užívateľovi vráti vždy plná suma zaplatená za účasť v kurze v čase objednania.

8.Zrušenie účtu

Užívateľ má právo Prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu, a to na e-mailovej adrese: info@cgmsvet.sk. Užívateľ môže svoj účet vymazať aj po prihlásení do www.cgmsvet.sk v sekcii „Profil“.

Zrušenie užívateľského účtu nemá vplyv na ustanovenia čl. 3. a čl. 4. týchto podmienok.

9.Podmienky publikovania a vyjadrovania

Portál umožňuje Užívateľovi vytvárať obsah, ktorý je prístupný aj ostatným Užívateľom. Pri jeho publikovaní je zakázané najmä:

 • klamať ostatných Užívateľov alebo sa vydávať za niekoho iného;
 • obťažovať alebo prenasledovať iného Užívateľa;
 • poškodzovať menšiny;
 • rozosielať spamy;
 • zbierať informácie o ostatných Užívateľoch;
 • rozosielať ponuky, inzerovať služby a produkty mimo oficiálnej cesty Prevádzkovateľom na to vymedzenej a iba s jeho súhlasom

Konanie v rozpore s týmito zásadami môže viesť k zablokovaniu alebo k zrušeniu účtu Užívateľa.

10. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Užívateľa

Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadom služieb, obsahu Portálu Prevádzkovateľa ani obsahu tretích osôb (obsahom tretích osôb sa rozumejú hlavne všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) tretích osôb zobrazené na Portáli), hlavne žiadne záruky ohľadom funkčnosti a dostupnosti služieb.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Portál meniť. Užívateľ je zodpovedný za obstaranie a použitie vlastného vybavenia pri prístupe k Portálu (počítač, mobilné zariadenie, internetové pripojenie).

Prevádzkovateľ nemá žiadne záväzky ohľadom monitorovania a vyhodnocovania obsahu a nezodpovedá za to, či všetok užívateľský obsah nahraný na Portáli je v súlade s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ Užívateľovi nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu ujmu ani škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním služieb, obsahu Portálu a obsahu tretích osôb.

Prevádzkovateľ voči Užívateľovi hlavne nezodpovedá za:

 • a) žiadne následky poskytnutia nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov o Užívateľovi pri registrácii;
 • b) žiadne následky porušenia povinností zo strany Užívateľa ohľadom ochrany hesla a prístupových údajov k užívateľskému účtu;
 • c) žiadne iné následky používania služieb.

Prevádzkovateľ nezaručuje, že:

 • Portál bude prevádzkovať bez prerušenia a odstávok;
 • Portál bude bez chýb;
 • Portál a obsah publikovaný na Portáli bude vyhovovať osobným, profesijným a odborným nárokom Užívateľa;
 • bude podporovať všetky súčasti Portálu.

Prevádzkovateľ zásadne nezodpovedá za obsah vytvorený Užívateľom (ani za pravdivosť, úplnosť, správnosť a presnosť údajov).

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah tretích osôb zobrazovaný Užívateľovi v rámci služieb alebo poskytovaný Užívateľovi v rámci služieb, najmä za reklamné oznamy tretích osôb zobrazované v rámci služieb ani softvér tretích osôb ponúkaný Užívateľovi na stiahnutie v rámci služieb.

Prevádzkovateľ predovšetkým nezodpovedá za to, že obsah tretích osôb nezasahuje do práv iných osôb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny právny vzťah, ktorý vznikne medzi Užívateľom a treťou osobou na základe používania služieb. Takýto právny vzťah je právnym vzťahom čisto medzi týmito osobami, pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za splnenie povinností vyplývajúcich pre Užívateľa alebo pre tretiu osobu z takéhoto právneho vzťahu. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepreberá žiadne záruky ani zodpovednosť za riadne a včasné plnenie povinností Užívateľa.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, stratu zisku, dobrého mena, použiteľnosti a ďalšie nepredvídateľné ujmy. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť Prevádzkovateľa za všetku ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku zavineného porušenia ustanovenia týchto podmienok Užívateľom.

Aktualizované: 31.5.2019
Navigačný panel